در

در
——-

درِ خانه ی من تنها یک لنگه دارد

کُلون ندارد و کوبه ندارد

و روی سینه ی آن را

گُلمیخ های قدیمی نپوشانده اند.

وقتی که به خانه میآیم

با من حرف میزند.

اگر باران بیاید

ناله کنان میگوید:

“چه سرد است!

چه سرد است!”

اما وقتی که آفتاب

روی پوست آن میتابد

میگذارد تا من گونه ام را

روی سینه ی گرمش بگذارم

و از او بپرسم:”در!

وقتی که من خانه نبودم

هیچکس زنگ تو را زد؟”

مجید نفیسی
9 دسامبر 2004

THE DOOR

The door to my house

Has only a single panel.

It doesn’t have latches

It doesn’t have a knocker

And its chest is not covered

By old gilded nails.

When I come home

It talks to me.

If it is raining

It whines and says:

“I’m cold!

I’m cold!”

But if the sun

Is shining on its skin

It lets me put my cheek

On its warm chest

And ask: “Oh door!

Did anybody ring your bell

When I was not home?”

Majid Naficy
December 9, 2004

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!