تسویه حساب به بهانه کفرگویی

 در هفته‌های اخیر در پاکستان گویا یک خانم آموزگار مطالبی در
انکار خدا میان بچه‌ها پخش می‌کند. این ادعا ثابت نشده است، با این حال
والدین بچه‌ها به مدرسه حمله می‌کنند. پلیس هم سر می‌رسد و این خانم
آموزگار و مدیر مدرسه را دستگیر می‌کند.

 صبح زود یک دفعه صدها نفر مردم خشمگین جلوی مدرسه جمع
می‌شوند. آماده حمله‌اند. از پلیس کاری ساخته نیست، آنها از پس این مردم که
رگ غیرت‌شان باد کرده و خون‌شان به جوش آمده است، بر نمی‌آیند.
تظاهرکنندگان – والدین، دانش آموزان و عده‌ای از طلبه‌ها – همگی جلوی مدرسه
دخترانه “فاروقی” در شهر میلیونی لاهور پاکستان ازدحام می‌کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!