رهبر سلفی‌های مصر خواستار تخریب اهرام ثلاثه شد

یکی از رهبران سلفی‌های مصر خواستار تخریب مجسمه ابوالهول و اهرام سه‌گانه
مصر شد. وی گفت شخصا در تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان افغانستان دست
داشته و امروز نیز مسلمانان مصر باید “بت‌”‌های مصری را از بین‌ ببرند.

مشارکت‌ در تخریب مجسمه‌های بودا

الجوهری اعتراف کرد که خود وی در جریان تخریب مجسمه‌های عظیم بودا در
بامیان افغانستان در میان طالبان بوده است. او گفت: «هنگامی که همراه گروه
طالبان بودم به‌رغم مخالفت دولت افغانستان با تخریب مجسمه‌های بودا ما
توانستیم آن‌ها را تخریب کنیم.»

رهبر سلفی‌ها درباره ضرورت تخریب اهرام ثلاثه و مجسمه ابوالهول توضیح داد:
«آن‌ها از نظر اسلام بت به‌حساب می‌آیند. بنابراین بر مسلمانان واجب است که
دستور شرع در این زمینه را، که همانا نابودی بت‌ها است، اجرا کنند.»

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، سالم ‌الجوهری که در زمان حسنی مبارک به‌صورت
غیاب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!