طرح

نه به سختی شعر
یا جستجوی واژه ای
از کوه بالا رفتن
برای خستگی است
بی سبب نیست
که در این روزها
کوه از تو بالا می رود
و تو سنگینی اش را نمی فهمی

تو را نمی بیند
بی سبب نیست
کوه از تو بالا رفت
نه به سختی شعر
یا جستجوی واژه ای

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!