نوری زاد: دیوان حافظ مجوز ارشاد نمی گرفت

برنامه افق صدای آمریکا چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴ نوامبر. مصاحبه با محمد نوری زاد از تهران. درباره ترویج خرافات و مداحی، سقوط اندیشمندی در جامعه، بازار بی رمق کتاب و کتابخوانی، و بحران تولید فکر در ایران.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!