تحریم دارویی؛ جمهوری اسلامی در رأس مقصران

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در مصاحبه با صدا و سیما اعتراف می کند
که «ارز مربوط به واردات دارو ، در جاهای دیگری مصرف شده» و خبرنگار صدا
وسیمای جمهوری اسلامی هم می گوید که این ارز، صرف واردات خودروهای گرانقیمت
برای از ما بهتران شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!