چه کسی ستار بهشتی را کشت؟

این روزها هر سایت ایرانی را باز کنی چشم های نگران و غمگین ستار بهشتی نگاهت می کند.

 

نه!
نمی‌خواهم ببینمش!

پله پله برمی‌شد
همه‌ی مرگش بردوش.
سپیده‌دمان را می‌جست
و سپیده‌دمان نبود.
چهره‌ی واقعی ِ خود را می‌جست
و مجازش یکسر سرگردان کرد.
جسم ِ زیبایی ِ خود را می‌جست
رگ ِ بگشوده‌ی خود را یافت.
نهمگویید، مگویید
به تماشایش بنشینم.

 

“لورکا” 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!