آسیب شناسی موقعیت زندانیان سیاسی

آسیب شناسی موقعیت زندانیان سیاسی شاره: مدتی است که گاهی به مساله
“زندانی، شهرت، هویت” فکر می‌کنم. به نظرم آسیب های متوجه وضعیت ما به
عنوان زندانیان سیاسی است که بهتر است نرم نرم بدان پرداخته شود، چه شاید
از زاویه‌ای دیگر نگریستن به موضوع، به گستره نظر میانمان، وسعت و عمق و
شفافیت بیشتری ببخشد.
من حس انسانی، هیجانی و عاطفی قضیه را در بزرگداشت و تکریم
زندانیان درک می کنم اما این را هم فراموش نکنیم که این به مثابه نوعی
سرمایه‌گذاری اجتماعی است. یعنی لاجرم نتایجی به دنبال خواهد داشت، خوب است
گاهی به آن نتایج ناگزیر با دوراندیشی بیشتری فکر کنیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!