نوازش پرستو

نوازش پرستو

بود خواب قدیمی بید مجنون

از فصلی به دیگر فصل

در گذر ماه به شهاب

از او میپرسم

چرا دگرگریه نمیکند درسحر

چرا شبنم محوشده از خاطره دشت

افق را مینگرد

سرخ وخون آلود

بعد از هماغوشی غباربا دشت

برگها پرواز میکنند در امتداد دود

و سکوت فرا میگیرد هر جواب

در سحر

خورشید کما کم کشف میکند

راز پنهان پوست تبدارت

در انتظار نوازش پرستو

اورنگ

Nov 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!