پرستو فروهر در خطر

“مأموران فرودگاه تهران روز شنبه، ۲۷ آبان‌ماه، به محض ورود پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، به ایران گذرنامه وی را توقیف کردند. خانم فروهر در آستانه چهاردهمین سالگرد قتل پدر و مادرش برای برگزاری بزرگداشتی برای آنها به ایران سفر کرده است.

پرستو فروهر در گفت‌و‌گو با رادیوفردا ضمن تأیید خبر توقیف پاسپورت خود توضیح داد که پس از ورود به ایران، مأموران فرودگاه گذرنامه او را گرفته و برگه احضاریه‌ای را به او تحویل دادند.

به گفته خانم فروهر در این برگه احضاریه از او خواسته شده است تا هفتم آذرماه «به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی» جمهوری اسلامی مراجعه کند.”

داغ مثله کردن بانو پروانه که بیمار و در بستر بودند و دشنه آجین کردن راد مرد ایراندوست، داریوش، بر دلهای بسیاری میباشد؛ ددمنشی با یادگار آنان تنها داغ را تر و تازه تر کرده و عزم  عدالتخواهی را استوار تر.

بدینوسیله به خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، عمله های ظلم بی امان او و دیگر کارگزاران نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره یاد آوری میشود که فردایی هم هست و دادگاه کیفری بین المللی لاهه ای و روز ماجرایی.

این خط و این هم نشان.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!