خامنه‌ای با قرض زندگی می‌کند و فرش خانه‌اش نخ نماست!

یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی می گوید که آیت الله خامنه ای و فرزندانش به سختی زندگی می کنند؛ او از پاسدار محافظ اش قرض می گیرد و فرش خانه اش نخ نماست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!