ثروت سَتار

مدرک دانشگاهی نداشت،

ثروت و مکنت نداشت،

تجربه سیر و سیاحت نداشت،

همسر نداشت،

عمر درازی نداشت،

فهرست نداشته هایش بلند بالاست، بسیار بلند بالا،

ولی، اهل درد بود، ثروت بیکران انسانیت و “فوق دکترا درد کشیدن” داشت،

دیروز پزشکی قانونی حضرات که ستار بهشتی را زیر شکنجه از داشتن حق نفس کشیدن محروم کردند اعلام کرد که “استرس” داشته و به مرگ طبیعی مرده.

.
داستان پر آب چشم ایران است که نکویان عمر درازی در آن خطه نمیکنند..

شک نباید کرد که پایان شب سیه سفید است، ولی، حیف و صد حیف که چه جانهای پاکی و ثروتمندانی از نوع ستار هزینه پایان دادن به این سیه روزی میشود، حیف.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!