ترانه های فراق ٧

در کوی تو دیوانه و مست آمده ام
مستی به سر و باده بدست آمده ام

تا روی ترا نبینم از رو نروم
بر خاک درت نشسته بست آمده ام

******

گفتم اگر از عشق تو بگریزد دل
واز طعنه این و آن بپرهیزد دل

از خاک سر کوی تو بر خیزد دل
پس بی تو چه خاکی بسرش ریزد دل؟

******

چشمم همه جا تو را تو را می جوید
با اشک سر راه تو را می شوید

از سرخی اشک من به هر جا که روی
در مقدم، تو گل شقایق روید

******

از یاد من آن لطف و صفای تو نرفت
از گوش دلم صدای پای تو نرفت

دل رفت و توان رفت و جوانی همه رفت
با اینهمه از سرم هوای تو نرفت

******

رفتی ز دلم ولی نرفتی از دل
از دل نروی مگر روم در دل گل

هر جا که روی شبانه آیم پی تو
لنگان لنگان، پیاده، منزل منزل

******

از یاد من آن لطف فراوان نرود
آری نرود تا که مرا جان نرود

من کفر سر زلف تو از کف ندهم
تا از دل من ریشه ایمان نرود

******

از هجر تو امشبم جگر می سوزد
از اول شب تا به سحر می سوزد

گویند که جسم تر نگیرد آتش
از چیست مرا که چشم تر می سوزد؟

******

هر چند که عمر رو به پایان باشد
واین عمرمرا دوروزه مهمان باشد

دست از تو نمی کشم که با عشق مرا
در هر نفسم هزار و یک جان باشد

******

آواره خانقاه و دیرم کردی
شرمنده آشنا و غیرم کردی

با کفر سر زلف تو ایمانم رفت
صد شکر که عاقبت بخیرم کردی

******

در روز جزا داد زبان خواهم داد
تا وان جفای تو بجان خواهم داد

هر کس که بپرسد از قضا رب تو کیست؟
من نیز تو را تو را نشان خواهم داد

******

گاهی که مرا بدرگهت می خوانی
نا خوانده مرا ز عشق خود می رانی

من بر در تو نشسته ام با کم نیست
می خوانی و یا نخوانده ام می رانی

******

در عشق تو دنبال محا لم ای دوست
هر چند دگر نیست مجالم ای دوست

تا خاک سر کوی تو بر سر نکنم
با باقی عمر در جدالم ای دوست

******

بی خار کجا هست گلی در گلزار
گل را نبود گریزی از صحبت خار

من خارم و همنشین سلطان بهار
اما تو گلی خار تو را باید یار

******

درد تو و جان ما بیا بسم الله
کار تو جفا ز ما وفا بسم الله

جان بر کف و دل بر کف دیگر دارم
تا خود چه رسد از تو بما بسم الله

******

دل را ز غم عشق تو خون خواهم کرد
خود را ز غمت غرق جنون خواهم کرد

…ای کاش که باور نکنی بازآ یی
تا پی ببری که بی تو چون خواهم کرد

******

هر راه که بود بسته ای بر دل ما
صد خار جفا شکسته ای بر دل ما

صد بار دگر جفا کنی بیهوده ست
هر کار کنی نشسته ای بر دل ما

******

بر آنکه نفس بریده تیمار چه سود؟
بر مرده بیچاره پرستار چه سود؟

تنها گل این باغ رود دست به دست
بر بلبل دل شکسته گلزار چه سود؟

******

محمود سراجی
م.س شاهد
قسمت هشتم ترانه های فراق تا چند روز دیگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!