مهدی خزعلی، مهمان برنامه به عبارت دیگر

مهدی خزعلی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، به تعبیر خودش بچه آخوند است. بچه آخوندی که می گوید جمهوری اسلامی را نه آمریکا که گروهی از همین آخوندها که در حال چپاول سرمایه ملی هستند سرنگون خواهند کرد. این چشم پزشک 47 ساله روزی به دلیل کتاب کردن اعتراف های اجباری گروهی از دگراندیشان در برنامه تلویزیونی “هویت” به همکاری با دستگاه امنیتی متهم بود. ولی همان دستگاه امنیتی در سه سال گذشته در شش نوبت از او در سلول انفرادی پذیرایی کرده است، حبس هایی که با بیش از صد روز اعتصاب غذای او همراه بوده است.

او تغییر نظرش را ناشی از چه می داند و چطور است که بی پروا حرف هایی می زند که خیلی ها با کمتر از آن به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند؟ او به دنبال چیست و پشتش به کجا گرم است؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!