چرا وزارت اطلاعات دستپاچه شده است؟

اتاق فکر “اتحاد برای دمکراسی در ایران” اولین جنبش اپوزیسیون در خارج از کشور است که در هدف اولیه اش که هماهنگی و همبستگی اپوزیسیون، جمع آوری افکار وطیف های سیاسی متفاوت در زیر یک سقف بوده موفق به پیش رفته و در این راه با به بحث گذاشتن موضوعات حساسی چون ارائه راهکارها برای دمکراسی از طریق سرنگونی حکومت یا گذار مسالمت آمیز و مذاکره، افکار متفاوت را به گفتگو و چالشی باز و شفاف در محیطی دوستانه تشویق کرده تا خواستهایشان را بدور از جدل های تنش آمیز آشکارا به بحث بگذارند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!