ایران؛ سرقت وبسایت

پیشتر در مطلبی کوتاه خبر پایان عمر پربار ۲۴ سالۀ رادیو ۲۴ ساعته صدای ایران مستقر در لس آنجلس تقدیم شد. اینجا.

اکنون وبسایت آن رادیو خوش نام، KRSI.net ، ساکن جدیدی دارد و او شخصی نیست جز سوگلی از چشم افتاده. حالا که نزدیک پایان دوران میدانداری فاجعه بار اوست، مانند دیگر اسلامیست ها ،به سُنت سرقت روی آورده است.

“یاد داشت های شخصی محمود احمدی نژاد” را میتوانید به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیس و فرانسه در وبسایت KRSI.net بخوانید و حظ کنید.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!