علم فیزیک اسلامی

فروغی بسطامی:

خوش آن که حلقه

‌های سر زلف واکنی
دیوانگان سلسله‌ات را رها کنی
کار جنون ما به تماشا کشیده است
یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

از زمانیکه خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ویار اسلامی کردن علوم را کرد؛ روزی نیست که یکی از دیوانگان بارگاهش حرفهای جنون آمیزی نزند. برای نمونه در اینجا و اینجا.

خبر جدید، حاج آقا دکتر، از نوع پزشک آمریکا دانشگاه رفته، علی

‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی خدایگان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته:

“در گذشته معتقد بودم فیزیک اسلامی و غیر اسلامی ندارد، اما همان دوران بر این باور بودم که علوم، اسلامی و غیر اسلامی دارد اما الان بر این اعتقاد هستم فیزیک نیز اسلامی و غیر اسلامی دارد.”

به عبارت دیگر؛ معادله های علم فیزیک، مثلاً فرمول مشهور انیشتین، معادل بودن جرم با انرژی، “اسلامی و غیر اسلامی” دارد.

کار جنون اینان به تماشا کشیده است.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!