الحمراء

چندین هزار زن
چندین هزار مرد
از هر شهر و هر دیار
از هر کجا و ناکجا
از هر ده و کنار

*

یک قصر پر حضور
بر تپّه هایِ بلندِ
به باغ ها محصور
از قرن های دور

*
بر دیوارهای قصر
با گچ و چوب
نوشته به خطّ خوب
غیر از خدا
همه مغلوب (1 )

*

در باغ های قصر
سروهای قد بلند
با قامتی کشیده
و با چهره ای پرند
مشغول جلوه
سرگرم ناز و خند

*

یادبود قرن های دور
مردم با شادی و سرور
در برچیدن اسلام از آن مکان
با سد سبد غرور

دوازده نوامبردوهزارو دوازده
مالاگا ، اسپانیا
(١) لا غالب الاّ اللّه
این قطعه ملهم از شعر “قُم” تادر نادرپور است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!