مصطفی بادکوبه ای هم رفت

سال پیش در مطلبی از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر نقل قول شد که در بزم سالیانه با مجیز گویان بارگاهش گفته بود:

“دوره كنونی، دوره اوج و شكوفایی مجدد شعر فارسی را نوید می‌دهد.”

همزمان، اندکی دورتر از بزم خدایگان؛ یکی از دادگاه های او؛ شاعری از جنس دیگر، هیلا صدیقی را محکوم به زندان کرد و مصطفی بادکوبه ای هم گرفتار همین سرنوشت است و بسیار بسیار دیگران از ایندست.

_________________________________

خبر جدید:

“روز ۱ آذر ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح دکتر مصطفی باد کوبه‌ای برای اجراء حکم ۱۸ ماه حبس به زندان اوین رفت.

پیش‌تر باد کوبه‌ای در حوادث پس از انتخابات بازداشت و نزدیک به ۲ ماه در بازداشت انفرادی بود.

وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود که حکم او در دادگاه تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعر خوانی در انجمنهای ادبی و ۳ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید.”

البته معلوم است که حضرات تاب تحمل شنیدن درد دل مردم ایران را آنهم با این صراحت و بلاغت ندارند. اگرچه بادکوبه ای هم رفت تو اسارتگاه، روز ماجرا دور نیست و اینطور نخواهد ماند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!