فاقد شرايط رهبری هستيد؛ استعفا دهيد،

قبول کنيد ايران در حالِ فروپاشی است. به حرف‌های اطرافيان خود باور نداشته باشيد، آن‌ها فقط به منافع خود می‌انديشند و در پايان کار رهايتان می‌کنند. در حالِ حاضر مردم تمام گرفتاری‌های خود را ناشی از اعمال و رفتار و گفتار شما می‌دانند…. شما با توجه به اصل پنجم قانون اساسی فاقد شرايط لازم برای رهبری هستيد. بنابر اين شما بايد خاضعانه استعفای خود را به حضور ملّت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!