فایل صوتی کشف شده از جلسه مداحان اهل بیت

فایل صوتی کشف شده از جلسه مداحان اهل بیت+ . در این فایل سخنان زیادی گفته میشود و نشان میدهد که خود مداحان هیچ چیز را قبول ندارند و فقط دکان برای جیب مردم بدبخت باز کرده اند. در این فایل سخنان زشت و فحاشی هایی صورت میگیرد

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!