بروز ‘عوارض’ جسمی برای کارکنان یک مرکز هسته‌ای در اصفهان

به گفته این منبع که خواست هویتش محفوظ بماند، تنفس گاز فلورید هیدروژن در مواردی به بروز مشکلات تنفسی در تعدادی از کارکنان این کارخانه منجر شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!