ترانه های فراق ۸

دنبال تو بیقرار و نستوه آیم
چون مرغ صبا بکوه اندوه آیم

سیمرغ اگر شوی روی قله قاف
با پای پیاده تا سر کوه آیم

******

من دیده بجز تو از جهان خواهم دوخت
خواهم که بهشت را به عشق تو فروخت

بگذار مرا بدوزخم اندازند
آتش چه کند به آنکه با عشق تو سوخت

******

دردا که جهان بدون تو زندان است
حقا که بدون تو بهشت ارزان است

زندان و بهشت و دوزخ و باغ عدن
ای راحت جان بی تو مرا یکسان است

******

دور از تو جهان هوای زندان دارد
زندان با تو رنگ گلستان دارد

با روی تو دوزخم بهشت دگریست
بنشین که دلم هوای بستان دارد

******

گفتی که بهاران گل بی خار خوش است
در عیش و طرب صفای گلزار خوش است

گلزار و خزان و خار و گل یکسانند
آنرا که تو گفتی همه با یار خوش است

******

از خاطرم اشتیاق کوی تو نرفت
واز لوح دلم هوای روی تو نرفت

دل بود به سینه آرزوی تو به دل
دل رفت ز سینه آرزوی تو نرفت

******

می نا زده چشمان تو ای یار خوش است
در ناز و کرشمه و به اطوار خوش است

چشمت به کرشمه از دلم جویا شد
دلجویی بیمار ز بیمار خوش است

******

نی در غمت از زخم زبان میترسم
نی در رهت از دادن جان میترسم

یکبار ببینمت ولو از ره دور
عمرم ندهد فرصت از آن میترسم

******

تا لحظه آخری که جان هست مرا
بر هر ستمت تاب و توان هست مرا

ترسم که به مظلومی من رحم آری
با غیره در وفتی غم آن هست مرا

******

گفتند به ترک تو کنم قصد بزرگ
تصمیم بزرگ توبه با عزم سترگ

رندانه دلم به طعنه خندید و بگفت
ای توبه شکن مرگ بود توبه گرگ

******

گویند مرا رها کن آن زیبا را
آن نوگل یاس و شاخه رعنا را

من کیستم اینکار کنم یا نکنم ؟؟؟
افسار بگردن او کشاند مارا

******

من توبه کنم که توبه دیگر نکنم
این عهد شکسته را مکرر نکنم

صد توبه به یک کرشمه ای می شکند
صد توبه از آن توبه که دیگر نکنم

******

کس برگ گلی چو روی تو نا دیده است
کان نمکی چنین کسی نشنیده است

هر کس که رخ تو دید با حیرت گفت
بر کان نمک برگ گلی روئیده است

******

یار نمکین من چرا غمگین است؟
قربان غمش که این چنین سنگین است

گویند که در نمک بجز شوری نیست
ناز نمکی که این چنین شیرین است

******

محمود سراجی
م.س شاهد
قسمت نهم ترانه های فراق تا چند روز دیگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!