الحاق دو فروند زیر سطحی و دو فروند هواناو به ناوگان نیروی دریایی


مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی در منطقه یکم نیروی دریایی در بندرعباس و به آب اندازی دو فروند زیر سطحی کلاس غدیر و عملیاتی شدن این زیر سطحی ها در ناوگان این نیرو و فرمان الحاق دو فروند هوا ناو SRN6 و BH7 برگزارشد.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!