بن بست دو راهی لحظه ی حال و آينده ی ممکن نظام حاکم و منطقه

هدف آمريکا از تشديد تحريم ها به تسليم کشيدن دولت
ايران از طريق “شورش گرسنه گان” هم هست . حرکت هايی مثل نيشابور! اما
واقعيت است که از شورش جامعه ی ضعيف شده و فقر زده و غير متشکل هيچ تحفه
يی بيرون نخواهد آمد . اگر فقر و گرسنه گی به انقلاب دامن می زد ، اينک در
آفريقا همه روزه شاهد انقلاب های راديکال بوديم .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!