سفارت ایران در برلین در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه حکومت ایران امروز اشغال شد

امروز در یک اقدام برنامه ریزی شده گروهی از پناهجویان سیاسی مخالف رژیم
جمهوری اسلامی به همراه فعالین سیاسی آلمانی‌ در اقدامی متهورانه سفارت
رژیم را در برلین به تصرف خود در آوردند و نزدیک به ۱ ساعت در محل باقی‌
ماندند .

این آکسیون با پایین کشیدن پرچم رژیم و آتش زدن آن،
همچین به ا‌حتزاز در آوردن پرچم سرخ و مشکی‌ آغاز شد و با قرائت بیانیه
رسمی‌ کنشگران و قبول مسئولیت این اقدام از سوی پناهجویان سیاسی ایرانی که
در همبستگی‌ و حمایت از اعتصاب غذای نسرین ستوده در ۴۳ روز آن، همچنین
زندانیان سیاسی دیگر،خواستار آزادی بی‌ قید و شرط کنشگران سیاسی در ایران
که در بند رژیم فاشیستی،اسلامی ایران هستند شدند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!