شعر خوانی سایه در دانشگاه مریلند

گزارشی از شعر خوانی هوشنگ ابتهاج(ه.ا.سایه) در دانشگاه مریلند

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه from Iran e Ma TV on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!