چرا مراسم تحقیر آدمی در لرستان؟

چه کسی یا کسانی اینگونه خود آزاری ها و تحقیر مردم را که نماد توحش و بی فرهنگی ست را به عنوان فرهنگ به مردم غالب می کند؟

چندین سالی ست که در استان لرستان و بخشی از شیعه نشین کردستان مراسمی به نام ” گل مالی” در روزهای عاشورا صورت می گیرد که عزاداران تمام بدن و صورت خود را به گل آغشته می کنند و برای خشک کردن این گل مالی از هیزم جنگل ها و درختان این استان استفاده می شود که نه تنها این مراسم مورد اعتراض برخی از اقشار مردم قرار گرفته بلکه حامیان محیط زیست نیز به دلیل نابودی درختان و جنگل های زیبای لرستان نیز به این مراسم اعتراض کردند!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!