رتبه جهانی ایران در تعداد زندانی ها

آفتاب: آمار کلی و جزئی
زندانیان در تمام کشورهای جهان در مدیریت آموزش و پژوهش سازمانهای بین
المللی و سازمانهای مردم نهاد نقش به سزایی ایفا می کند به طوریکه می توان
بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار صحیح با زندانیان، حقوق زندانی
و اصلاح قوانین کیفری و جزایی در کشورهای جهان را به عنوان مهمترین مولفه
های پژوهشی دانست.
مرکز مطالعات بین المللی زندانهای جهان سالهاست که
با جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان از ۲۱۸ کشور توانسته است بستر مناسبی
برای تحقیقات و پژوهشهای کارشناسان، جرم شناسان و جامعه شناسان فراهم کند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!