رهبر: کشور دو رئیس جمهور احتیاج دارد

رهبر  جمهوری اسلامی در دیداری به محمدباقر قالیباف نامزد دورخیزکرده انتخابات ریاست جمهوری گفته است که کشور به دو ریاست جمهور احتیاج دارد یکی برای مسائل بین المللی و پروتکل ها و یکی برای مدیریت اجرایی در داخل کشور.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!