روزگار نفت-1

این قسمت اول یک فیلم 2 قسمتی در باره نفت ونقش آن در تاریخ معاصرجهان میباشد. قسمت اول ازسال 1859 آغاز میشود و تا توطئه ی اتحاد شوروی برای جدا کردن آذربایجان از ایران ادامه می یابد. قسمت دوم ، دوران بعد از جنگ دوم جهانی را در برمیگیرد که آنرا در فرصت دیگری آماده و آپلود خواهم کرد  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!