تخریب نقش برجسته زن ایران باستان

بخش قابل توجهی از دیواره زیرین نقش برجسته تاریخی «پریشو» در شهرستان کازرون فارس به عنوان یکی از معدود نقش برجسته هایی که تصویری از یک زن در آن وجود دارد با وسیله ای نظیر پتک یا چیزی مثل آن تخریب شد.

 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!