محمد مرسی مبارک: نیمی مبارک، نیمی مرسی

 محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اقدامی
خودسرانه یک باره به قدرت خودش افزوده است. او مدعی شده که برای سرعت
بخشیدن به روند اصلاحات، به خودش قدرت بیشتری بخشیده است. در حقیقت او با
اتکا به نفوذ گسترده اخوان المسلملین و سلفی ها، از کیسه خلیفه بخشیده است.
این اقدام با مخالفت وسیع مردم مصر روبرو شده است. مردم که همین یک سال
پیش از زیر یوغ یک نظام دیکتاتوری در آمده اند، حاضر نیستند حاصل تلاش خود
را از دست رفته ببینند و به زیر سلطه مطلق اسلامگرایان بروند.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!