مسجد همجنسگرایان

پژوهشهای اخیر درصد همجنسگرایان را بین ۰٫۶ تا ۵٫۴  از کل جمعیت جهان تخمین زده اند، یعنی از نزدیک به هفت میلیارد انسان، ۴۲ تا ۳۷٠ میلیون نفر از آنان همجنسگرا میباشند.
همه ادیان ابراهیمی با همجنسگرایی مخالف و در برخی کشورها که تحت قانون شریعت اداره میشوند، مانند ایران، همجنسگرایان با مجازات مرگ روبرو میباشند. در کشورهای دموکراتیک برگزاری مراسم هر باور دینی توسط همه اجزاء جامعه آزاد میباشد.  
خبر:
” لودوويچ محمد زاهد، کنشگری که مسجد پذيرای همجنسگرايان را تأسيس کرده، مسلمانی فرانسوی- الجزایری تبار است و مسجد خود را به کمک دیگر کنشگران حقوق همجنسگرايان به همراه فدريکو جوکو پروکوپيو، يک راهب بودايی بنیان گذاشته است.”
به عبارت دیگر؛ برای اولین بار مسلمانان همجنسگرا میتوانند بدون کتمان طبیعت خویش با الله در مسجد راز و نیاز و سُجده کنند.
سئوال:
آیا مسلمانان از همه فرق و مذاهب اسلام، در کشورهای دموکراتیک و خاصه غرب که مورد لعن و نفرین از سوی برخی از آنان قرار میگیرد،  بیشتر آزادی برای نیایش به الله خود دارند یا در کشورهای تحت قانون شریعت با تقسیرهای گوناگون فرقه ای از اسلام؟
تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!