كاشكى شاه از وطنش جدا نبود – كاشكى

در باره تحقيقات عباس قلى خان

كاشكى شاه از وطنش جدا نبود – كاشكى

كاشكى شاه نوكر آمريكا نبود  –  كاشكى

كاشكى اينهمه غارت نمى كرد – كاشكى

اينهمه قتل و جنايت نمى كرد –  كاشكى 

ما رو آواره شهرا نمى كرد –  كاشكى

كاشكى اينهمه زندون نمى ساخت – كاشكى 

كاشكى خمينى رو خوب مى شناخت – كاشكى

كاشكى خمينى عمامه نداشت –  كاشكى

كاشكى تاج شاه رو سر مى گذاشت  –  كاشكى

كاشكى چادر روى سر ها نمى ذاشت – كاشكى

كت و شلوارى بود و ريش نمى داشت  –  كاشكى

گل اركيده روى سينش مى كاشت – كاشكى

تمام كاباره ها رو وا مى ذاشت – كاشكى

اگه عمامه نداشت

اگه تاج شاه رو سر مى گذاشت

اگه چادر روى سرها نمى ذاشت

كت و شلوارى بود و ريش نمى داشت

گل اركيده روى سينش مى كاشت

همه كاباره ها رو وا مى ذاشت

با شاه كه فرقى نداشت

با ما كه كارى نداشت  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!