Blog

عکس پدرم: گسست تاریخی

یکی دو هفته پیش برادرم بیش از یک صد قطعه عکس قدیمی را اسکن کرد و برایم فرستاد. هر کدام از این عکسها یادآور خاطره

Read More »

«تنهایی» و «گناه»

نوول «من سبز می شوم میوه می دهم انجیر» نوشتۀ پیام فِیلی (با کسر فاء) در ۹۴ صفحه توسط انتشارات گردون در آلمان منتشر شده

Read More »