Author

All Posts

Open,

پوچی

با تکیه بردیوارهای خرابم پا مینهم به درون صفری پر از نور مبهم مه آلود.   نیستی چنگ مینوازد در آنجا سراب بند کفش هایش... Comment
Open,

از پیش مرده

  کمال یک نگاه زیبائی ناب دردناک است من نگهدار نیستی ام   نوسان گلهای آفتاب گردان  علفزارهای آبی، سبز، نارنجی   مجذوب کافکا هدایت... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>