Blog

یاد ایامی….

رویا جانم. برایم نوشتی که دلتنگ نباشم و به جایش بروم فلان آهنگ را بشنوم. نمیتوانم. نمیدانم برایت نوشته ام که در برابر صدا ضعیف

Read More »