Blog

یادها- فروغ فرخزاد

از چهره های مطرح علم، هنر، ادبیات، جامعه غرب و ایران، رویدادهای اجتماعی، سیاحتهای شهر و بنای تاریخی در سده 20م خاطرات دیداری وجود دارند

Read More »

ماگنولیا

در این بهار بی برگی- شعله های شمع شکوه شکوفه در 1001 دست رو بسوی بهار در زیر پا، بر پیاز، دوکهای هراس رنگین گل

Read More »