Blog

برده (6)

Part 1 — Part 2 — Part 3 — Part 4 — Part 5 — Part 6 بخش ششم از سنجار تا نصیبین سفر پنج

Read More »

برده (5)

Part 1 — Part 2 — Part 3 — Part 4 — Part 5 — Part 6 بخش پنجم شب زیبایی بود. ژولیو از قدم

Read More »

برده (4)

Part 1 — Part 2 — Part 3 — Part 4 — Part 5 — Part 6 بخش چهارم سپاه ساسانی وارد سرزمین ماد شده

Read More »

برده (3)

Part 1 — Part 2 — Part 3 — Part 4 — Part 5 — Part 6 بخش سوم شب بود و هوا بطور نفسگیری

Read More »

برده (2)

Part 1 — Part 2 — Part 3 — Part 4 — Part 5 — Part 6 بخش دوم ژولیو در بخش بیرونی ایوان کاخ

Read More »

سلول

(( ریاست بدست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست )) (سعدی) هوای سلول گرم و سنگین است. اینجا دستگاه تهویه ی هوا ندارد.

Read More »

من و او

شب شد با او باز نیایش کردیم چهره اش بدست خود آرایش کردیم بند برداشتم کردم رها مویش شد افشان بر شانه گیسویش امشب به

Read More »

پریشان

به هر بازیت گردن نهادم هر چه سرودی گوش دادم هزاران خاطرت آید بیادم تار مویی گشته از تو نمادم بشب مهر بر مرگ بسته

Read More »

نماز

بر پیشانی دوستان نشان نمازست  پرسم و نگویندم این چه رازست هر چند بر لبت نام خدا آوازست کارت با دلت ناهمسازست خم شوند و

Read More »