Blog

هوس ٦

Part 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 چگونه می توانم کار را تمام کنم؟ نخستین ماه بهار به پایان خود

Read More »

هوس ٥

Part 5 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1 هر انسانی در بخشهایی از زندگی نیاز دارد از چیزهایی که برایش تکراری

Read More »

هوس ٤

Part 4 — 6 — 5 — 3 — 2 — 1 نزدیک به یک ساعت بود که ستار و مریم درون اتومبیل نشسته بودند.

Read More »

هوس ۳

Part 3 — 6 — 5 — 4 — 2 — 1 ستار قاب عکس را بر جای خود نهاد و از اتاق بیرون رفت.

Read More »

هوس ۲

PART 2 — 5 — 4 — 3 — 1 لجبازی موتور امشب از نوع دیگری بود. این وسیله که تا امشب بیمار بود گویا

Read More »

هوس

Part 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 صدای پارس سگها، تاریکی شب، بیگانگی با محیط و بیشتر از همه خشم

Read More »