Blog

جاده

در خم این جاده شاید راهزنی خون خوار بنشسته ست شاید این راه ها بیراه ست .شاید این گام ها بیهوده ست   شاید بستر

Read More »