Blog

آرامش‌خواهی یک روح نا‌آرام

 نمایشنامه «عید پاک» نوشته یوهان آگوست استریندبرگ آرامش‌خواهی یک انسان ناآرام را نشان می‌دهد. انسانی در گیرو دار بحران‌های زندگی، در زمانه‌ای پر از حوادث

Read More »

آرامش‌خواهی یک روح نا‌آرام

 نمایشنامه «عید پاک» نوشته یوهان آگوست استریندبرگ آرامش‌خواهی یک انسان ناآرام را نشان می‌دهد. انسانی در گیرو دار بحران‌های زندگی، در زمانه‌ای پر از حوادث

Read More »