Blog

من و چه‌گوارا

شما در کتاب ‌ ها و سخنرانی ‌ های ‌ تان مدام پا توی کفش سیاستمداران و بانکداران و کله ‌ گنده‌های بازار می‌کنید. آنها

Read More »