Blog

بسیج وهفت هزار پایگاه مزدوری

حکومت جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی,نظامی,انتظامی واطلاعاتی بیش از هفت هزار پایگاه جاسوسی وخبر رسانی در پایتخت ایجاد کرده است.براساس آمار بدست آمده تعداد

Read More »