Blog

سپاه تا كجا به پیش میراند؟

امروزه فرماندهان شاغل و یا بازنشسته سپاه در عرصه‌های كلیدی قوه اجراییه و مقننه كشور مشغول بكارند “۷ وزیر از ۲۱ وزیر موجود در دولت

Read More »