Blog

« قفلهای طلسم شده »

من وارث قفلهای طلسم شده ام، و زنجیرهای اسارتی گمنام و نامهفوم. من در جستجوی کلیدهای طلسم شکنی هستم، که مرا از اسارتهای بی عدالتی

Read More »

« وقتی که تو رفتی »

امروز از رفتن بی برگشتش دلم خیلی گرفته بود و این شعر را نوشتم که مرهمی باشد برای دل مجروحم… از فریاد (IranBrave) یازدهم جولای

Read More »

شعر: ایران زنان

    ای با شکوه تر از سپیده دمان در آغوش سرافراز قله های بیکران ای پر امید تر از همه ستاره گان در اوج

Read More »

« شعر زندگی ام کجاست؟ »

گفتم حق من کجاست، آزادی ام را گرفتی! گفتم آزادی ام کجاست، تو رأی مرا گرفتی! گفتم رأی من کجاست، صدایم را گرفتی! گفتم –

Read More »

شعر کوچه های آزادی

یادته چه شور و حالی داشتن کوچه ها؟ یادته اون خاطرات پر صفای قدیما؟   یادته چه حس پاکی داشتن کوچه ها؟ یادته امن و

Read More »