Blog

خط نبرد به پشت خانه رهبرى رسيده

یکی از سرکردگان سپاه: خط نبرد به پشت خانه رهبرى رسيده ————————————————————————— يکى از سرکردگان سپاه پاسداران گفته، امروز خط نبرد از جبهه به پشت

Read More »