Blog

مرد! اين كيميای واقعی

نویسنده: دختر ناشناس ایرانی با تشکر از مردان خوبی که تحمل خوندن این نامه رو دارند   پیاده از کنارت گذشتم، گفتی:  چندی خوشگله؟؟ سواره

Read More »