Blog

نژاد پرستی ایرانی

یادم هست حدود هفت هشت سال پیش در میدان توپخانه تهران (بخوانید میدان امام خمینی) سوار اتوبوس تجریش شدم. صبح جمعه بود و بسیاری از

Read More »